Obchodní podmínky a GDPR

Provozovatelem e-shopu PODVODNISKUTRY.CZ – na internetových stránkách www.podvodniskutry.cz , je

I P Shop s.r.o., se sídlem Tovární 6, 362 25 Nová Role. IČO: 28041640

Obchodní podmínky

společnosti
I P Shop s.r.o., se sídlem Tovární 6, 362 25 Nová Role. IČO: 28041640
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.podvodniskutry.cz (dále jen „zprostředkovatel”).

1. Úvodní ustanovení

  • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) upravují vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím při prodeji zboží obchodní společnosti Lukland, a.s. Sídlo:  Na Spravedlnosti 841/27, 397 01 Písek IČO:  25192710 (dále jen „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele. Internetový obchod je zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.podvodniskutry.cz (dále jen „webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu”).
  • 1.2 Obchodní podmínky se vztahují také na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Výjimky, kdy se obchodní podmínky na tyto případy nevztahují, jsou uvedené v jednotlivých částech.
  • 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • 1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Zboží, nabízené na tomto webu, můžete nakoupit více způsoby. Zvolte ten, který vám nejlépe vyhovuje. Můžete tedy zvolit některou z následujících možností:

– použijete objednávkový formulář ve spodní části příslušné stránky, kde uvedete v horním poli svou e-mailovou adresu, v hlavním poli pak objednávané zboží a množství a přesnou dodací adresu včetně kontaktního telefonu pro přepravce

– použijete některou z e-mailových adres, uvedených na našem webu a prostřednictvím této adresy pošlete objednávku, kde uvedete stejné údaje jako v bodě předchozím (použijte například tuto e-mailovou adresu: info@lukland.cz)

– zboží objednáte telefonicky na čísle 603 242427 nebo faxem na čísle 382 285560

– samozřejmě můžete zboží objednat dopisem zaslaným prostřednictvím pošty.

Podle způsobu objednání bude obratem vaše objednávka také potvrzena, tedy e-mailem, telefonicky, faxem či poštou, vždy podle vašeho přání či dostupných kontaktních dat. Při potvrzení objednávky bude rovněž určen dodací termín.

Pro další podmínky se dodavatelem rozumí společnost Lukland, s.r.o. a zákazníkem objednatel zboží.

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s nákupními podmínkami tohoto webového obchodu

Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy. Dodáním zboží je uzavřena kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem. Podmínkou platnosti objednávky je dodání všech výše uvedených údajů a náležitostí v objednávce.


STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky lze provést písemně během 2 dnů ode dne doručení objednávky dodavateli.


MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. O vrácení zboží musí být dodavatel zákazníkem předem informován, aby věděl o tom, že zboží bude vráceno a mohl takové zboží řádně převzít a překontrolovat.

Zboží musí být dodavateli vráceno v originálním a nepoškozeném obalu, zboží musí být nepoškozené, kompletní a nepoužité. Spolu se zbožím musí být zaslána kopie dokladu o koupi a číslo účtu či přesná adresa, na niž bude vrácena částka za zboží, popřípadě informace o jiném způsobu vrácení peněz. Při zaslání zboží zpět formou dobírky nebude zásilka přijata a bude bez dalšího vrácena zákazníkovi.

Po doručení bude zákazníkovi zaslán dobropis na zaplacenou cenu za zboží a bude mu zaplacena finanční částka odpovídající kupní ceně, zaplacené za zboží. Částka, zaplacená zákazníkem při dodání zboží bude krácena o částku balného, dopravného a dobírku, uvedenou na dokladu o koupi.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy a vrácení zboží nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží. 

DOBA A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je zákazníkovi podle jeho objednávky dodáno v co nejkratší lhůtě, zpravidla nejdéle do týdne  od připsání peněz na účet v případě platby předem nebo od objednání zboží v případě platby na dobírku. Informaci o přibližném termínu dodání obdrží zákazník při potvrzení jeho objednávky dodavatelem. 

Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato uvedena výslovně v objednávce a liší se od fakturační adresy.

O odeslání zboží je zákazník informován dodavatelem.

Standardním způsobem dodání zboží od dodavatele k zákazníkovi je využití služby PPL. V případě, že si zákazník přeje využít jiný způsob dodání zboží, musí to výslovně uvést v okamžiku objednání zboží.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a to, zda zásilka   nevykazuje zjevné známky poškození. V případě, že zásilka vykazuje při dodání zjevné známky poškození, doporučujeme, aby zákazník uplatnil reklamaci na způsob přepravy přímo při dodání u přepravce, nejlépe písemně.  Stejně tak je zákazník vyzýván, aby ve svém vlastním zájmu překontroloval neporušenost a kompletnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informoval dodavatele. Předejte tak případným sporům o správnost dodávky.

REKLAMACE

Na zboží, prodávané dodavatelem, je poskytována standardní záruka podle platných předpisů.

V případě reklamace  je potřeba předložit originál dokladu o koupi zboží, vystaveného dodavatelem.

V případě zjištění neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy. Dodavatel si yyhrazuje si právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za totožné plně funkční. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Záruka je omezena výhradně na zboží, zakoupené podle kupního dokladu. Veškeré další náhrady, uplatňované zákazníkem, jsou z reklamačního řízení vyloučeny.

Reklamační řád

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé při přepravě nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba na poskytované zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Reklamace musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

– přesné označení reklamovaného zboží

– důvod reklamace, co nejlepší popis toho, proč je zboží reklamováno

– termín zakoupení zboží

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit kopii dokladu o nákupu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka v případě, že taková výměna není možná. Do vrácené částky se nezapočítává cena balného, dopravného a dobírky.

CENY

Veškeré ceny uvedené v ceníku ve webovém obchodě dodavatele jsou smluvní ceny a jsou konečnými cenami v Kč včetně DPH. Dodavatel je plátce DPH.

K ceně zboží je připočtena cena za balné, dopravné a dobírku. Pro jeden standardní dobírkový balík, zasílaný službou PPL je stanovena cena balného, dopravného a dobírku ve výši 130,00 Kč. V případě, že objednávku není možné dodat v jednom balíku a musí být rozdělena do více balíků, platí zákazník násobek uvedené částky, a to podle počtu zasílaných balíků.

Za dodávku na dobírku lze platit při převzetí zásilky buď hotově nebo kartou. Přepravce PPL je vybaven zařízením pro čtení platebních karet, o způsobu zaplacení se zákazník domluví s přepravcem přímo na místě převzetí.

Pokud si zákazník výslovně přeje využití jiného způsobu dodání než službou PPL, je cena za takové doručení stanovena individuálně v návaznosti na tento způsob dodání. O ceně za dodání je pak zákazník informován před odesláním zboží.
 

PLATNOST

Výše uvedené podmínky platí v zásadě pro konečného maloodběratele. Pro obchodníky platí zvláštní podmínky, které jsou k dispozici  obchodníkovi po jeho registraci v systému společnosti Lukland, a.s.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Úvodem sdělujeme, že osobní údaje kohokoli, kdo nám je poskytuje, používáme výhradně pro účel zpracování objednávky. Osobní data nepoužíváme pro jakékoli další marketingové účely. Osobní data jiných subjektů neposkytujeme třetím osobám s výjimkou účetní firmy pro zpracování účetnictví naší společnosti, osobní data nejsou předmětem obchodu z naší strany a jsou bezpečně chráněna proti zcizení.

V tomto textu se dozvíte, jak konkrétně naše společnost pracuje s osobními údaji, které nám naši zákazníci a partneři poskytují.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

I P Shop s.r.o.

U Plynárny 311, 36325 Nová Role , IČO: 28041640

Tel.:  +420 603 786 041

E-mail:ipshop@volny.cz

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizace nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme tyto údaje: jméno, příjmení, případně firmu s IČ a DIČ, fakturační adresu, dodací adresu, e-mail.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při objednání zboží, a sice pro:

Informování o stavu objednávky.

Doručení objednaného zboží.

Vyřízení případné reklamace.

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty – třetími stranami.

Osobní data zákazníků, která nám poskytli za účelem vyřízení objednávky, jsou součástí účetních dokladů, zejména faktur, případně dodacích listů. Tak se tato data dostávají do rukou třetí osoby – účetní firmy, která tyto dokumenty zpracovává pro účely vedení účetnictví. S touto firmou má naše společnost podepsanou smlouvu o ochraně osobních údajů a tato firma je povinna nakládat s osobními daty našich zákazníků v souladu se zákonem. Obdržená osobní data od našich zákazníků neposkytujeme žádným dalším subjektům.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá pouze po dobu účinnosti smlouvy. Tato doba je 2 roky s ohledem na zákonné lhůty. Po této době archivujeme pouze zákonem vyžadované dokumenty.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zejména používáme antivirovou ochranu dat uložených v počítačové síti naší společnosti. Přístup k osobním údajům mají jen pověřené osoby správce.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud jste naším zákazníkem, tedy pokud jste u nás zadal alespoň jednu objednávku, evidujeme ta data, která jste pro úspěšné vyřízení objednávky poskytl. Pak jste oprávněn kdykoli požádat o poskytnutí informace o tom, jaké údaje o vás evidujeme. Žádná třetí strana nezasahuje do naší evidence objednávek a zákazníků a nemá možnost jakýmkoli jiným než podvodným způsobem získat osobní data jiných subjektů, která nám byla poskytnuta.

Obecná ustanovení k poskytování osobních údajů správci

1.Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvyprodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím na základě této uzavřené kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

2.Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údajesouhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

3.Osobní údaje budou zpracováványelektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)Požádat správce elektronicky nebo fyzickým dopisem o vysvětlení.

b)Požadovat na správci, aby odstranil takto vzniklý stav.

c)Požádá-li zákazník o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající/správce povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající/správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat v případě opakované žádosti přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

d)Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

e)Veškerá pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)